فهرست بستن

دانلود فصل سوم انیمیشن النا از آوالور Elena of Avalor (2020) S03E23


———————-

دانلود فصل سوم (در حال پخش…!):

———————-

دانلود قسمت 1 – Sister of Invention:

زیرنویس فارسی

WEBRip 720p-x264 | WEBRip 720p-x265 | WEB-DL 1080p-x265

دانلود قسمت 2 – To Save a Sunbird:

زیرنویس فارسی

WEBRip 720p-x264 | WEBRip 720p-x265 | WEB-DL 1080p-x265

دانلود قسمت 3 – Father-in-Chief:

زیرنویس فارسی

WEBRip 720p-x264 | WEBRip 720p-x265 | WEB-DL 1080p-x265

دانلود قسمت 4 – The Incredible Shrinking Royals:

زیرنویس فارسی

WEBRip 720p-x264 | WEBRip 720p-x265 | WEB-DL 1080p-x265

دانلود قسمت 5 – Norberg Peace Prize:

زیرنویس فارسی

WEBRip 720p-x264 | WEBRip 720p-x265 | WEB-DL 1080p-x265

دانلود قسمت 6 – The Magic Within:

زیرنویس فارسی

WEBRip 720p-x264 | WEBRip 720p-x265 | WEB-DL 1080p-x265

دانلود قسمت 7 – Flower of Light:

زیرنویس فارسی

WEBRip 720p-x264 | WEBRip 720p-x265

دانلود قسمت 8 – Captain Mateo:

زیرنویس فارسی

WEBRip 720p-x264 | WEBRip 720p-x265 | WEB-DL 1080p-x265

دانلود قسمت 9 – Sugar Rush:

زیرنویس فارسی

WEBRip 720p-x264 | WEBRip 720p-x265 | WEB-DL 1080p-x265

دانلود قسمت 10 – The Family Treasure:

زیرنویس فارسی

WEBRip 720p-x264 | WEBRip 720p-x265 | WEB-DL 1080p-x265

دانلود قسمت 11 – Dreamcatcher:

زیرنویس فارسی

WEBRip 720p-x264 | WEBRip 720p-x265 | WEB-DL 1080p-x265

دانلود قسمت 12 – Changing of the Guard:

زیرنویس فارسی

WEBRip 720p-x264 | WEBRip 720p-x265 | WEB-DL 1080p-x265

دانلود قسمت 13 – King Skylar:

زیرنویس فارسی

WEBRip 720p-x264 | WEBRip 720p-x265 | WEB-DL 1080p-x265

دانلود قسمت 14 – Spirit of a Wizard:

زیرنویس فارسی

WEBRip 720p-x264 | WEBRip 720p-x265 | WEB-DL 1080p-x265

دانلود قسمت 15 – Team Isa:

زیرنویس فارسی

WEBRip 720p-x264 | WEBRip 720p-x265 | WEB-DL 1080p-x265

دانلود قسمت 16 – The Last Laugh:

زیرنویس فارسی

WEBRip 720p-x264 | WEBRip 720p-x265 | WEB-DL 1080p-x265

دانلود قسمت 17 – Festival of Lights:

زیرنویس فارسی

WEBRip 720p-x264 | WEBRip 720p-x265 | WEB-DL 1080p-x265

دانلود قسمت 18 – The Birthday Cruise:

زیرنویس فارسی

WEBRip 720p-x264 | WEBRip 720p-x265 | WEB-DL 1080p-x265

دانلود قسمت 19 – Giant Steps:

زیرنویس فارسی

WEBRip 720p-x264 | WEBRip 720p-x265 | WEB-DL 1080p-x265

دانلود قسمت 20 – Shooting Stars:

زیرنویس فارسی

WEBRip 720p-x264 | WEBRip 720p-x265 | WEB-DL 1080p-x265

دانلود قسمت 21 – Crash Course:

زیرنویس فارسی

WEBRip 720p-x264 | WEBRip 720p-x265 | WEB-DL 1080p-x265

دانلود قسمت 22 – Sweethearts Day:

زیرنویس فارسی

WEBRip 720p-x264   |    WEBRip 720p-x265    |    WEB-DL 1080p-x265

دانلود قسمت 23 – The Lightning Warrior:

WEBRip 720p-x264   |    WEBRip 720p-x265    |    WEBRip 1080p-x265

———————-

دانلود فصل دوم به صورت کامل:

———————-

دانلود قسمت 1: WEB-DL 720p-x264 | WEB-DL 720p-x265 | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 2: WEB-DL 720p-x264 | WEB-DL 720p-x265 | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 3: WEB-DL 720p-x264 | WEB-DL 720p-x265 | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 4: WEB-DL 720p-x264 | WEB-DL 720p-x265 | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 5: WEB-DL 720p-x264 | WEB-DL 720p-x265 | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 6: WEB-DL 720p-x264 | WEB-DL 720p-x265 | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 7: WEB-DL 720p-x264 | WEB-DL 720p-x265 | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 8: WEB-DL 720p-x264 | WEB-DL 720p-x265 | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 9: WEB-DL 720p-x264 | WEB-DL 720p-x265 | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 10: WEB-DL 720p-x264 | WEB-DL 720p-x265 | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 11: WEB-DL 720p-x264 | WEB-DL 720p-x265 | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 12: WEB-DL 720p-x264 | WEB-DL 720p-x265 | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 13: WEB-DL 720p-x264 | WEB-DL 720p-x265 | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 14: WEB-DL 720p-x264 | WEB-DL 720p-x265 | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 15: WEB-DL 720p-x264 | WEB-DL 720p-x265 | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 16: WEB-DL 720p-x264 | WEB-DL 720p-x265 | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 17: WEB-DL 720p-x264 | WEB-DL 720p-x265 | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 18: WEB-DL 720p-x264

دانلود قسمت 19: WEB-DL 720p-x264 | WEB-DL 720p-x265 | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 20: WEB-DL 720p-x264 | WEB-DL 720p-x265 | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 21: WEB-DL 720p-x264 | WEB-DL 720p-x265 | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 22: WEB-DL 720p-x264 | WEB-DL 720p-x265 | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 23: WEB-DL 720p-x264 | WEB-DL 720p-x265 | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 24: WEB-DL 720p-x264 | WEB-DL 720p-x265 | زیرنویس فارسی

———————-

دانلود فصل اول به صورت کامل:

———————-

دانلود قسمت 1: Webrip 720p-x264 | Webrip 720p-x265 | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 2: Webrip 720p-x264 | Webrip 720p-x265 | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 3: Webrip 720p-x264 | Webrip 720p-x265 | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 4: Webrip 720p-x264 | Webrip 720p-x265 | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 5: Webrip 720p-x264 | Webrip 720p-x265 | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 6: Webrip 720p-x264 | Webrip 720p-x265 | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 7: Webrip 720p-x264 | Webrip 720p-x265 | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 8: Webrip 720p-x264 | Webrip 720p-x265 | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 9: Webrip 720p-x264 | Webrip 720p-x265 | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 10: Webrip 720p-x264 | Webrip 720p-x265 | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 11: Webrip 720p-x264 | Webrip 720p-x265 | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 12: Webrip 720p-x264 | Webrip 720p-x265 | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 13: Webrip 720p-x264 | Webrip 720p-x265 | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 14: Webrip 720p-x264 | Webrip 720p-x265 | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 15: Webrip 720p-x264 | Webrip 720p-x265 | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 16: Webrip 720p-x264 | Webrip 720p-x265 | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 17: Webrip 720p-x264 | Webrip 720p-x265 | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 18: Webrip 720p-x264 | Webrip 720p-x265 | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 19: Webrip 720p-x264 | Webrip 720p-x265 | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 20: Webrip 720p-x264 | Webrip 720p-x265 | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 21: Webrip 720p-x264 | Webrip 720p-x265 | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 22: Webrip 720p-x264 | Webrip 720p-x265 | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 23: Webrip 720p-x264 | Webrip 720p-x265 | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 24: Webrip 720p-x264 | Webrip 720p-x265 | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 25: Webrip 720p-x264 | Webrip 720p-x265

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *