فهرست بستن

دانلود فصل سوم انیمیشن 6 ابرقهرمان


دانلود نسخه های زبان اصلی با زیرنویس فارسی (فصل سوم):

دانلود قسمت دهم و یازدهم – Big Hero Battle / Go Go the Wooweroo:

WEBRip 720p x264    |    WEBRip 720p x265    |    WEBRip x265 1080p

دانلود قسمت هشتم و نهم – Cobra and Mongoose / Better Off Fred:

– دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p x264    |    WEBRip 720p x265    |    WEBRip x265 1080p

دانلود قسمت هفتم – Big Chibi 6:

– دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p x264    |    WEBRip 720p x265    |    WEBRip x265 1080p

دانلود قسمت ششم – A Friendly Face:

– دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p x264    |    WEBRip 720p x265    |    WEBRip x265 1080p

دانلود قسمت پنجم – Mini Noodle Burger Max:

– دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p x264    |    WEBRip 720p x265    |    WEBRip x265 1080p

دانلود قسمت چهارم – Trading Chips:

– دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p x264    |    WEBRip 720p x265    |    WEBRip x265 1080p

دانلود قسمت سوم – The Dog Craze of Summer:

– دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p x264    |    WEBRip 720p x265    |    WEBRip x265 1080p

دانلود قسمت دوم – Mayor for a Day:

– دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p x265    |    WEBRip x265 1080p

دانلود قسمت اول – The Hyper-Potamus Pizza-Party-Torium:

– دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p x264    |    WEBRip 720p x265    |    WEBRip x265 1080p

——————

دانلود نسخه های زبان اصلی با زیرنویس فارسی (فصل دوم):

دانلود قسمت اول – Internabout:

– دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p x264  |  WEBRip 720p x265

دانلود قسمت دوم – Seventh Wheel:

– دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p x264  |  WEBRip 720p x265

دانلود قسمت سوم – Prey Date:

– دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p x264  |  WEBRip 720p x265

دانلود قسمت چهارم – Somethings Fishy:

– دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p x264  |  WEBRip 720p x265

دانلود قسمت پنجم – Nega Globby:

– دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p x264  |  WEBRip 720p x265

دانلود قسمت ششم – The Fate of the Roommates:

– دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p x264  |  WEBRip 720p x265

دانلود قسمت هفتم – Muira Horror:

– دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p x264  |  WEBRip 720p x265

دانلود قسمت هشتم – Something Fluffy:

– دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p x264  |  WEBRip 720p x265

دانلود قسمت نهم – Supersonic Sue:

– دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p x264  |  WEBRip 720p x265

دانلود قسمت دهم – Lie Detector:

– دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p x264  |  WEBRip 720p x265

دانلود قسمت یازدهم – Write Turn Here:

– دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p x264  |  WEBRip 720p x265

دانلود قسمت دوازدهم – City of Monsters: Part 1:

– دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p x264  |  WEBRip 720p x265

دانلود قسمت سیزدهم – City of Monsters: Part 2:

– دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p x264  |  WEBRip 720p x265

دانلود قسمت چهاردهم – Mini-Maximum Trouble:

– دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p x264  |  WEBRip 720p x265

دانلود قسمت پانزدهم – El Fuego:

– دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p x264  |  WEBRip 720p x265

دانلود قسمت شانزدهم – The Globby Within:

– دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p x264  |  WEBRip 720p x265

دانلود قسمت هفدهم – Hardlight:

– دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p x264  |  WEBRip 720p x265

دانلود قسمت هجدهم – The Present:

– دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p x264  |  WEBRip 720p x265

دانلود قسمت نوزدهم – Hiro the Villain:

– دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p x264  |  WEBRip 720p x265

دانلود قسمت بیستم – Portal Enemy:

– دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p x264  |  WEBRip 720p x265

دانلود قسمت بیست و یکم – Fred the Fugitive:

– دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p x264  |  WEBRip 720p x265

دانلود قسمت بیست و دوم – Major Blast:

– دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p x264  |  WEBRip 720p x265

دانلود قسمت بیست و سوم – Fear Not:

– دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p x264  |  WEBRip 720p x265

دانلود قسمت بیست و چهارم – Legacies:

– دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p x264  |  WEBRip 720p x265

———————

دانلود نسخه های دوبله فارسی (فصل اول):

دانلود قسمت 1 و 2:   WEBRip 720p  |  WEBRip x265 1080p  |  صوت دوبله فارسی

دانلود قسمت 3:   WEBRip 720p  |  WEBRip x265 1080p  |  صوت دوبله فارسی

دانلود قسمت 4:   WEBRip 720p  |  WEBRip x265 1080p  |  صوت دوبله فارسی

دانلود قسمت 5:   WEBRip 720p  |  WEBRip x265 1080p  |  صوت دوبله فارسی

دانلود قسمت 6:   WEBRip 720p  |  WEBRip x265 1080p  |  صوت دوبله فارسی

دانلود قسمت 7:   WEBRip 720p  |  WEBRip x265 1080p  |  صوت دوبله فارسی

دانلود قسمت 8:   WEBRip 720p  |  WEBRip x265 1080p  |  صوت دوبله فارسی

دانلود قسمت 9:   منتشر نشده است!

دانلود قسمت 10:   WEBRip 720p  |  WEBRip x265 1080p  |  صوت دوبله فارسی

دانلود قسمت 11:   WEBRip 720p  |  WEBRip x265 1080p  |  صوت دوبله فارسی

دانلود قسمت 12:   WEBRip 720p  |  WEBRip x265 1080p  |  صوت دوبله فارسی

دانلود قسمت 13:   WEBRip 720p  |  WEBRip x265 1080p  |  صوت دوبله فارسی

دانلود قسمت 14:   WEBRip 720p  |  WEBRip x265 1080p  |  صوت دوبله فارسی

دانلود قسمت 15:   WEBRip 720p  |  WEBRip x265 1080p  |  صوت دوبله فارسی

دانلود قسمت 16:   WEBRip 720p  |  WEBRip x265 1080p  |  صوت دوبله فارسی

دانلود قسمت 17:   WEBRip 720p  |  WEBRip x265 1080p  |  صوت دوبله فارسی

دانلود قسمت 18:   WEBRip 720p  |  WEBRip x265 1080p  |  صوت دوبله فارسی

دانلود قسمت 19:   WEBRip 720p  |  WEBRip x265 1080p  |  صوت دوبله فارسی

دانلود قسمت 20:   WEBRip 720p  |  WEBRip x265 1080p  |  صوت دوبله فارسی

دانلود قسمت 21:   WEBRip 720p  |  WEBRip x265 1080p  |  صوت دوبله فارسی

دانلود قسمت 22:   WEBRip 720p  |  WEBRip x265 1080p  |  صوت دوبله فارسی

——————————–

دانلود نسخه های زبان اصلی با زیرنویس فارسی (فصل اول):

دانلود قسمت اول و دوم – Baymax Returns:

– دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p x264  |  WEBRip 720p x265  |  WEBRip 1080p x265

دانلود قسمت سوم – Issue 188:

– دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p x264  |  WEBRip 720p x265  |  WEBRip 1080p x265

دانلود قسمت چهارم – Big Roommates 2:

– دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p x264  |  WEBRip 720p x265  |  WEBRip 1080p x265

دانلود قسمت پنجم – Fred’s Bro-Tillion:

– دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p x264  |  WEBRip 720p x265  |  WEBRip 1080p x265

دانلود قسمت ششم – Food Fight:

– دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p x264  |  WEBRip 720p x265  |  WEBRip 1080p x265

دانلود قسمت هفتم – Muirahara Woods:

– دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p x264  |  WEBRip 720p x265  |  WEBRip 1080p x265

دانلود قسمت هشتم – Failure Mode:

– دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p x264  |  WEBRip 720p x265  |  WEBRip 1080p x265

دانلود قسمت نهم – Aunt Cass Goes Out:

– دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p x264  |  WEBRip 720p x265  |  WEBRip 1080p x265

دانلود قسمت دهم – The Impatient Patient:

– دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p x264  |  WEBRip 720p x265  |  WEBRip 1080p x265

دانلود قسمت یازدهم – Mr. Sparkles Loses His Sparkle:

– دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p x264  |  WEBRip 720p x265  |  WEBRip 1080p x265

دانلود قسمت دوازدهم – Killer App:

– دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p x264  |  WEBRip 720p x265  |  WEBRip 1080p x265

دانلود قسمت سیزدهم – Small Hiro One:

– دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p x264  |  WEBRip 720p x265  |  WEBRip 1080p x265

دانلود قسمت چهاردهم – Kentucky Kaiju:

– دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p x264  |  WEBRip 720p x265  |  WEBRip 1080p x265

دانلود قسمت پانزدهم – Rivalry Weak:

– دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p x264  |  WEBRip 720p x265  |  WEBRip 1080p x265

دانلود قسمت شانزدهم – Fan Friction:

– دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p x264  |  WEBRip 720p x265  |  WEBRip 1080p x265

دانلود قسمت هفدهم – Mini Max:

– دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p x264  |  WEBRip 720p x265  |  WEBRip 1080p x265

دانلود قسمت هجدهم – Big Hero 7:

– دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p x264  |  WEBRip 720p x265  |  WEBRip 1080p x265

دانلود قسمت نوزدهم – Big Problem:

– دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p x264  |  WEBRip 720p x265  |  WEBRip 1080p x265

دانلود قسمت بیستم – Steamers Revenge:

– دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p x264  |  WEBRip 720p x265  |  WEBRip 1080p x265

دانلود قسمت بیست و یکم – The Bot-Fighter:

– دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p x264  |  WEBRip 720p x265  |  WEBRip 1080p x265

دانلود قسمت بیست و دوم – Obake Yashiki:

– دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p x264  |  WEBRip 720p x265  |  WEBRip 1080p x265

دانلود قسمت بیست و سوم – Countdown to Catastrophe I II III:

– دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p x264  |  WEBRip 720p x265  |  WEBRip 1080p x265

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *