فهرست بستن

دانلود فصل چهارم بچه رییس بازگشت به کار The Boss Baby Back in Business


دانلود نسخه های زبان اصلی چهارم (انتشار در آبان 99):

ترجمه زیرنویس فارسی به زودی آغاز خواهد شد!

————————————

دانلود قسمت 1: WEBRip 720p

دانلود قسمت 2: WEBRip 720p

دانلود قسمت 3: WEBRip 720p

دانلود قسمت 4: WEBRip 720p

دانلود قسمت 5: WEBRip 720p

دانلود قسمت 6: WEBRip 720p

دانلود قسمت 7: WEBRip 720p

دانلود قسمت 8: WEBRip 720p

دانلود قسمت 9: WEBRip 720p

دانلود قسمت 10: WEBRip 720p

دانلود قسمت 11: WEBRip 720p

دانلود قسمت 12: WEBRip 720p

————————————

دانلود نسخه های دوبله فارسی فصل سوم:

دانلود دوبله فارسی فصل سوم کیفیت WEBRip 720p تمامی 11قسمت در یک فایل

——————

دانلود قسمت 1:    WEBRip 720p  |  WEBRip 1080p  |  صدای دوبله فارسی

دانلود قسمت 2:    WEBRip 720p  |  WEBRip 1080p  |  صدای دوبله فارسی

دانلود قسمت 3:    WEBRip 720p  |  WEBRip 1080p  |  صدای دوبله فارسی

دانلود قسمت 4:    WEBRip 720p  |  WEBRip 1080p  |  صدای دوبله فارسی

دانلود قسمت 5:    WEBRip 720p  |  WEBRip 1080p  |  صدای دوبله فارسی

دانلود قسمت 6:    WEBRip 720p  |  WEBRip 1080p  |  صدای دوبله فارسی

دانلود قسمت 7:    WEBRip 720p  |  WEBRip 1080p  |  صدای دوبله فارسی

دانلود قسمت 8:    WEBRip 720p  |  WEBRip 1080p  |  صدای دوبله فارسی

دانلود قسمت 9:    WEBRip 720p  |  WEBRip 1080p  |  صدای دوبله فارسی

دانلود قسمت 10:    WEBRip 720p  |  WEBRip 1080p  |  صدای دوبله فارسی

دانلود قسمت 11:    WEBRip 720p  |  WEBRip 1080p  |  صدای دوبله فارسی

————————————

دانلود نسخه های زبان اصلی سوم:

دانلود زیرنویس فارسی فصل سوم انیمیشن سریالی بچه رییس بازگشت به کار

————————————

دانلود قسمت 1: WEBRip 720p | WEBRip 1080p x264

دانلود قسمت 2: WEBRip 720p | WEBRip 1080p x264

دانلود قسمت 3: WEBRip 720p | WEBRip 1080p x264

دانلود قسمت 4: WEBRip 720p | WEBRip 1080p x264

دانلود قسمت 5: WEBRip 720p | WEBRip 1080p x264

دانلود قسمت 6: WEBRip 720p | WEBRip 1080p x264

دانلود قسمت 7: WEBRip 720p | WEBRip 1080p x264

دانلود قسمت 8: WEBRip 720p | WEBRip 1080p x264

دانلود قسمت 9: WEBRip 720p | WEBRip 1080p x264

دانلود قسمت 10: WEBRip 720p | WEBRip 1080p x264

دانلود قسمت 11: WEBRip 720p | WEBRip 1080p x264

————————————

دانلود نسخه های دوبله فارسی فصل دوم:

دانلود قسمت 1:    WEBRip 720p  |  WEBRip 1080p x265  |  صدای دوبله فارسی

دانلود قسمت 2:    WEBRip 720p  |  WEBRip 1080p x265  |  صدای دوبله فارسی

دانلود قسمت 3:    WEBRip 720p  |  WEBRip 1080p x265  |  صدای دوبله فارسی

دانلود قسمت 4:    WEBRip 720p  |  WEBRip 1080p x265  |  صدای دوبله فارسی

دانلود قسمت 5:    WEBRip 720p  |  WEBRip 1080p x265  |  صدای دوبله فارسی

دانلود قسمت 6:    WEBRip 720p  |  WEBRip 1080p x265  |  صدای دوبله فارسی

دانلود قسمت 7:    WEBRip 720p  |  WEBRip 1080p x265  |  صدای دوبله فارسی

دانلود قسمت 8:    WEBRip 720p  |  WEBRip 1080p x265  |  صدای دوبله فارسی

دانلود قسمت 9:    WEBRip 720p  |  WEBRip 1080p x265  |  صدای دوبله فارسی

دانلود قسمت 10:    WEBRip 720p  |  WEBRip 720p x265  |  صدای دوبله فارسی

دانلود قسمت 11:    WEBRip 720p  |  WEBRip 1080p x265  |  صدای دوبله فارسی

دانلود قسمت 12:    WEBRip 720p  |  WEBRip 1080p x265  |  صدای دوبله فارسی

دانلود قسمت 13:    WEBRip 720p  |  WEBRip 1080p x265  |  صدای دوبله فارسی

————————————

دانلود نسخه های زبان اصلی دوم:

دانلود زیرنویس فارسی فصل دوم انیمیشن سریالی بچه رییس بازگشت به کار

————————————

دانلود قسمت 1:    WEBRip 720p  |  WEBRip 1080p x265  |  WEBRip 720p x265

دانلود قسمت 2:    WEBRip 720p  |  WEBRip 1080p x265  |  WEBRip 720p x265

دانلود قسمت 3:    WEBRip 720p  |  WEBRip 1080p x265  |  WEBRip 720p x265

دانلود قسمت 4:    WEBRip 720p  |  WEBRip 1080p x265  |  WEBRip 720p x265

دانلود قسمت 5:    WEBRip 720p  |  WEBRip 1080p x265  |  WEBRip 720p x265

دانلود قسمت 6:    WEBRip 720p  |  WEBRip 1080p x265  |  WEBRip 720p x265

دانلود قسمت 7:    WEBRip 720p  |  WEBRip 1080p x265  |  WEBRip 720p x265

دانلود قسمت 8:    WEBRip 720p  |  WEBRip 1080p x265  |  WEBRip 720p x265

دانلود قسمت 9:    WEBRip 720p  |  WEBRip 1080p x265  |  WEBRip 720p x265

دانلود قسمت 10:    WEBRip 720p  |  WEBRip 720p x265

دانلود قسمت 11:    WEBRip 720p  |  WEBRip 1080p x265  |  WEBRip 720p x265

دانلود قسمت 12:    WEBRip 720p  |  WEBRip 1080p x265  |  WEBRip 720p x265

دانلود قسمت 13:    WEBRip 720p  |  WEBRip 1080p x265  |  WEBRip 720p x265

————————————

دانلود زیرنویس فارسی فصل اول انیمیشن سریالی بچه رییس بازگشت به کار

دانلود زیرنویس انگلیسی فصل اول انیمیشن سریالی بچه رییس بازگشت به کار

————————————

دانلود نسخه های دوبله فارسی فصل اول:

دانلود قسمت 1:    WEBRip 720p  |  WEBRip 1080p x265  |  صدای دوبله فارسی

دانلود قسمت 2:    WEBRip 720p  |  WEBRip 1080p x265  |  صدای دوبله فارسی

دانلود قسمت 3:    WEBRip 720p  |  WEBRip 1080p x265  |  صدای دوبله فارسی

دانلود قسمت 4:    WEBRip 720p  |  WEBRip 1080p x265  |  صدای دوبله فارسی

دانلود قسمت 5:    WEBRip 720p  |  WEBRip 1080p x265  |  صدای دوبله فارسی

دانلود قسمت 6:    WEBRip 720p  |  WEBRip 1080p x265  |  صدای دوبله فارسی

دانلود قسمت 7:    WEBRip 720p  |  WEBRip 1080p x265  |  صدای دوبله فارسی

دانلود قسمت 8:    WEBRip 720p  |  WEBRip 1080p x265  |  صدای دوبله فارسی

دانلود قسمت 9:    WEBRip 720p  |  WEBRip 1080p x265  |  صدای دوبله فارسی

دانلود قسمت 10:    WEBRip 720p  |  WEBRip 1080p x265  |  صدای دوبله فارسی

دانلود قسمت 11:    WEBRip 720p  |  WEBRip 1080p x265  |  صدای دوبله فارسی

دانلود قسمت 12:    WEBRip 720p  |  WEBRip 1080p x265  |  صدای دوبله فارسی

دانلود قسمت 13:    WEBRip 720p  |  WEBRip 1080p x265  |  صدای دوبله فارسی

————————————

دانلود نسخه های زبان اصلی اول:

دانلود قسمت 1:    WEBRip 720p  |  WEBRip 1080p x265  |  WEBRip 720p x265

دانلود قسمت 2:    WEBRip 720p  |  WEBRip 1080p x265  |  WEBRip 720p x265

دانلود قسمت 3:    WEBRip 720p  |  WEBRip 1080p x265  |  WEBRip 720p x265

دانلود قسمت 4:    WEBRip 720p  |  WEBRip 1080p x265  |  WEBRip 720p x265

دانلود قسمت 5:    WEBRip 720p  |  WEBRip 1080p x265  |  WEBRip 720p x265

دانلود قسمت 6:    WEBRip 720p  |  WEBRip 1080p x265  |  WEBRip 720p x265

دانلود قسمت 7:    WEBRip 720p  |  WEBRip 1080p x265  |  WEBRip 720p x265

دانلود قسمت 8:    WEBRip 720p  |  WEBRip 1080p x265  |  WEBRip 720p x265

دانلود قسمت 9:    WEBRip 720p  |  WEBRip 1080p x265  |  WEBRip 720p x265

دانلود قسمت 10:    WEBRip 720p  |  WEBRip 1080p x265  |  WEBRip 720p x265

دانلود قسمت 11:    WEBRip 720p  |  WEBRip 1080p x265  |  WEBRip 720p x265

دانلود قسمت 12:    WEBRip 720p  |  WEBRip 1080p x265  |  WEBRip 720p x265

دانلود قسمت 13:    WEBRip 720p  |  WEBRip 1080p x265  |  WEBRip 720p x265

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *